πŸ”€πŸ”’ analyses

All analyses made for a given file.

The analyses relationship returns the list of all analyses made for a given file. This relationship is only available for Premium API users.

This relationship can be retrieved using the relationships API endpoint. The response contains a list of Analysis objects.

{
  "data": [
    <ANALYSIS_OBJECT>,
    <ANALYSIS_OBJECT>,
    ...
  ],
  "links": {
    "next": "<string>",
    "self": "<string>"
  },
  "meta": {
    "count": <int>,
    "cursor": "<string>"
  }
}
{
    "data": [
        {
            "attributes": {
                "date": 1593157207,
                "results": {
                    "ALYac": {
                        "category": "undetected",
                        "engine_name": "ALYac",
                        "engine_update": "20200626",
                        "engine_version": "1.1.1.5",
                        "method": "blacklist",
                        "result": null
                    },
                    "APEX": {
                        "category": "type-unsupported",
                        "engine_name": "APEX",
                        "engine_update": "20200625",
                        "engine_version": "6.41",
                        "method": "blacklist",
                        "result": null
                    },
                    "AVG": {
                        "category": "undetected",
                        "engine_name": "AVG",
                        "engine_update": "20200626",
                        "engine_version": "18.4.3895.0",
                        "method": "blacklist",
                        "result": null
                    },
                    "Acronis": {
                        "category": "type-unsupported",
                        "engine_name": "Acronis",
                        "engine_update": "20200603",
                        "engine_version": "1.1.1.76",
                        "method": "blacklist",
                        "result": null
                    }
                },
                "stats": {
                    "confirmed-timeout": 0,
                    "failure": 0,
                    "harmless": 0,
                    "malicious": 0,
                    "suspicious": 0,
                    "timeout": 0,
                    "type-unsupported": 2,
                    "undetected": 2
                },
                "status": "completed"
            },
            "id": "f-7b55b959cf56525ab528a5cb53e35a81545a5b54559955e5a6575f5085855db8-1593157207",
            "links": {
                "self": "https://www.virustotal.com/api/v3/analyses/f-7b55b959cf56525ab528a5cb53e35a81545a5b54559955e5a6575f5085855db8-1593157207"
            },
            "type": "analysis"
        }
    ],
    "links": {
        "self": "https://www.virustotal.com/ui/files/7b5cb939cf3652bab028a4cbb3e3ba81c45a4b54a999c5e3a6576f508585adb8/analyses?limit=20&order=date%2B"
    },
    "meta": {
        "count": 1
    }
}