πŸ”€πŸ”’ related_references

Related references for a given URL.

The related_references relationship returns a list of references related to the URL.

This relationship can be retrieved using the relationships API endpoint. The response contains a list of References objects.

{
  "meta": {
    "count": <int>
  },
  "data": [
    {
      "attributes": {
                ...
      },
      "type": "reference",
      "id": <string>,
      "context_attributes": {
        "related_from": [
          {
            "type": <string>,
            "id": <string>
          }
        ]
      }
    },
    {
      "attributes": {
        ...
      },
      "type": "reference",
      "id": <string>,
      "context_attributes": {
        "related_from": [
          {
            "type": <string>,
            "id": <string>
          }
        ]
      }
    }
  ],
}
{
  "meta": {
    "count": 241,
    "cursor": "eyJsaW1pdCI6IDIsICJvZmZzZXQiOiAyfQ=="
  },
  "data": [
    {
      "attributes": {
        "url": "https://www.proofpoint.com/us/threat-insight/post/holiday-lull-not-so-much",
        "creation_date": 1515715200,
        "author": "Proofpoint Staff",
        "title": "Holiday lull? Not so much"
      },
      "type": "reference",
      "id": "0082e68274dfccb553cd7e19047f0119d01661e7e96af6376743fc853c930a20",
      "links": {
        "self": "https://www.virustotal.com/api/v3/references/0082e68274dfccb553cd7e19047f0119d01661e7e96af6376743fc853c930a20"
      },
      "context_attributes": {
        "related_from": [
          {
            "attributes": {
              "name": "Emotet"
            },
            "type": "collection",
            "id": "malpedia_win_emotet"
          }
        ]
      }
    },
    {
      "attributes": {
        "url": "https://www.fortinet.com/blog/threat-research/ms-office-files-involved-again-in-recent-emotet-trojan-campaign-part-ii",
        "creation_date": 1647993600,
        "author": "Xiaopeng Zhang",
        "title": "MS Office Files Involved Again in Recent Emotet Trojan Campaign – Part II"
      },
      "type": "reference",
      "id": "00c52c0a22dc7e6da4aeb3690a573cf3a13521b93b5af0e06cefb51b1face030",
      "links": {
        "self": "https://www.virustotal.com/api/v3/references/00c52c0a22dc7e6da4aeb3690a573cf3a13521b93b5af0e06cefb51b1face030"
      },
      "context_attributes": {
        "related_from": [
          {
            "attributes": {
              "name": "Emotet"
            },
            "type": "collection",
            "id": "malpedia_win_emotet"
          }
        ]
      }
    }
  ],
  "links": {
    "self": "https://www.virustotal.com/api/v3/urls/9a99a24b65c8336298d5dcd773303675c0fa79fd53f6ec19da03588ddb57836a/related_references?limit=2",
    "next": "https://www.virustotal.com/api/v3/urls/9a99a24b65c8336298d5dcd773303675c0fa79fd53f6ec19da03588ddb57836a/related_references?cursor=eyJsaW1pdCI6IDIsICJvZmZzZXQiOiAyfQ%3D%3D&limit=2"
  }
}